Vervoer- en reisvoorwaarden KNV Busvervoer

U kunt deze algemene voorwaarden door middel van de functies van uw webbrowser afdrukken. Ook kunt u de voorwaarden als PDF bestand Download Algemene Voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 5 juli 2011 onder nr. 55/2011 ter griffie van de Rechtbank ‘s-Gravenhage te Den Haag.

Bekijk en druk af in PDF
Artikel 1: Definities

1.1

Vervoerovereenkomst: de overeenkomst tot vervoer per
bus van een of meer personen en al dan niet hun bagage,
niet zijnde een reisovereenkomst als hierna gedefinieerd onder
1.4 en met uitzondering van openbaar vervoerdiensten, waarop
de CAO Besloten Busvervoer niet van toepassing is.

1.2

Vervoerder: degene die zich bij vervoerovereenkomst
als gedefinieerd onder 1.1 verbindt tot vervoer.

1.3

Opdrachtgever: de wederpartij van de vervoerder bij
een vervoerovereenkomst.

1.4

Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator
zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen
van een door hem aangeboden van te voren
georganiseerdebusreis
die een overnachting of een periode
van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de
volgende diensten: a. vervoer; b. verblijf; c. een andere, niet
met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst,
die een significant deel van de reis uitmaakt.

1.5

Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn
bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen
van te voren georganiseerde busreizen aanbiedt.

1.6

Reiziger: een door de vervoerder per bus te vervoeren
persoon respectievelijk, in het kader van een reisovereenkomst,
a. de wederpartij van de reisorganisator; b. degene te
wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft
aanvaard of c. degene aan wie de rechtsverhouding tot de
reisorganisator op de rechtens vereiste wijze is overgedragen.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

2.1

Elk aanbod van de vervoerder respectievelijk reisorganisator
is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding
is vermeld. Elk aanbod tot het aangaan van een vervoerrespectievelijk
reisovereenkomst van de vervoerder
respectievelijk reisorganisator is vrijblijvend en kan derhalve
door deze worden herroepen, zelfs nadat de opdrachtgever
respectievelijk reiziger het aanbod heeft aanvaard. Herroeping
van een vrijblijvend aanbod dient binnen 8 kantooruren na
ontvangst van de aanvaarding te geschieden.

2.2

Degene die namens of ten behoeve van een ander een
overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle
verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De
(andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Artikel 3: Prijzen

3.1

Tenzij anders is overeengekomen is het bedrag van de
ritprijs exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

3.2

De vervoerder is bevoegd de stijging van aan de uitvoering
van de overeenkomst verbonden kosten, bijvoorbeeld
tengevolge van de stijging van brandstofkosten, van loonkosten,
van de prijzen van consumpties of van verschuldigde
heffingen, middels een verhoging van de overeengekomen
ritprijs door te berekenen aan de opdrachtgever.
De opdrachtgever kan de verhoging afwijzen. Ten aanzien
van een dergelijke afwijzing en de gevolgen daarvan geldt
hetgeen hierna is bepaald onder 6.2 en 6.3.

3.3

De reisorganisator is tot 20 dagen voor de aanvang
van de reis bevoegd om de overeengekomen reissom te verhogen
in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met
inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of
de toepasselijke wisselkoersen. De reiziger kan de verhoging
afwijzen. Ten aanzien van een dergelijke afwijzing en de
gevolgen daarvan geldt hetgeen hierna is bepaald onder
6.2 en 6.3. Een dergelijke wijziging in de kosten zal ook kunnen
leiden tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de
daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator
gevergd kan worden.
De reisorganisator is verplicht om alle op het moment van
publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de
reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen in de
geoffreerde reissom op te nemen. Onder onvermijdbare bijkomende
kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk
verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen
niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van
de reiziger door de reisorganisator of door derden worden
verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij
boeking per party worden geheven en variëren naar gelang
de grootte van de party, en reserveringskosten die per verkoopkanaal
kunnen variëren.

3.4

De opdrachtgever respectievelijk reiziger is gehouden
de meerkosten te voldoen die hem in rekening worden
gebracht indien: a. op zijn verzoek respectievelijk wegens een
hem toe te rekenen omstandigheid meer kilometers zijn gereden
en/of meer arbeidsuren zijn gemaakt dan zijn verdisconteerd
in de ritprijs respectievelijk reissom, b. op zijn verzoek
respectievelijk wegens een hem toe te rekenen omstandigheid
op enigerlei wijze is afgeweken in de uitvoering van het vervoer
respectievelijk de reis (bijvoorbeeld in de route, het tijdschema,
de verzorging of de accommodatie) zoals deze in de
overeenkomst was voorzien, en c. ten gevolge van vooraf
niet voorziene verkeerssituaties, zoals filevorming, de ritrespectievelijkreisduur
langer is dan was overeengekomen.

Artikel 4: Betaling; rechtshandhaving

4.1

De vervoerder is steeds gerechtigd om van de
opdrachtgever betaling van een voorschot op de ritprijs respectievelijk
vooruitbetaling van de gehele ritprijs te verlangen.
De opdrachtgever dient het voorschot respectievelijk de vooruitbetaling
binnen de door de vervoerder te bepalen termijnte
betalen. Bij gebreke van een dergelijke termijnaanduiding
dient het voorschot respectievelijk de vooruitbetaling
tenminste 14 dagen voor de vertrekdatum aan de vervoerder te zijn
betaald. Ingeval de opdrachtgever verzuimt het voorschot
respectievelijk de vooruitbetaling tijdig te betalen is de vervoerder
bevoegd de vervoerovereenkomst te ontbinden en is
de opdrachtgever gehouden aan de vervoerder de door deze
reeds gemaakte kosten respectievelijk overige schade te vergoeden.
Deze schadevergoeding zal tenminste 30% van de
ritprijs bedragen.

4.2

De opdrachtgever is gehouden (het restant van) de ritprijs
te voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij
anders is overeengekomen.

4.3

Bij totstandkoming van een reisovereenkomst dient de
reiziger binnen een door de reisorganisator te stellen termijn
een aanbetaling te verrichten ter hoogte van 30% van de
reissom. Indien deze betaling niet direct respectievelijk tijdig
door de reisorganisator is ontvangen, is de reisorganisator
bevoegd de reisovereenkomst te ontbinden, zonder dat de
reiziger aanspraak op schadevergoeding heeft.

4.4

De reiziger dient (het restant van) de reissom uiterlijk
4 weken voor de dag van aanvang van de reis te hebben
betaald aan de reisorganisator. Deze betalingstermijn geldt als
een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is de reiziger in verzuim
en heeft de reisorganisator de bevoegdheid om ofwel
met inachtneming van het bepaalde onder 4.5 de reissom te
incasseren dan wel om de reisovereenkomst te ontbinden. In
geval van ontbinding is de reiziger schadevergoeding verschuldigd,
berekend overeenkomstig het bepaalde onder
5.2 van deze voorwaarden.

4.5

In geval van enige niet-tijdige betaling is de opdrachtgever
respectievelijk reiziger zonder dat ingebrekestelling of
aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallige
bedrag een direct opeisbare boete verschuldigd van 1,5% per
maand. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als
een hele maand.

4.6

Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke
(inclusief de kosten van juridische bijstand), die voor de vervoerder
respectievelijk reisorganisator verbonden zijn aan de
handhaving van zijn rechten jegens de opdrachtgever respectievelijk
reiziger, komen voor rekening van de opdrachtgever
respectievelijk reiziger. De buitengerechtelijke kosten bedragen
tenminste 10% van het verschuldigde bedrag, met een
minimum van  75,-.

Artikel 5: Annulering

5.1

Indien de opdrachtgever de vervoerovereenkomst
opzegt, is hij verplicht de dientengevolge door de vervoerder
geleden schade te vergoeden. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen
– met inbegrip van het geval dat de vervoerder
in zijn prospectus of andere publicatie een afwijkende annuleringsregeling
heeft vermeld – is de opdrachtgever, naast vergoeding
van eventueel in zijn opdracht door de vervoerder
reeds gemaakte kosten, de navolgende schadevergoeding aan
de vervoerder verschuldigd: a. indien de opzegging plaatsvindt
tenminste 22 dagen voor de dag waarop het vervoer
aanvangt: 15% van de overeengekomen ritprijs met een
minimum van  35,-; b. indien de opzegging plaatsvindt op
de 21e dag of tussen 21 en 14 dagen voor de dag waarop
het vervoer aanvangt: 30% van de overeengekomen ritprijs;
c. indien de opzegging plaatsvindt op de 14e dag of tussen
14 en 2 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt:
50% van de overeengekomen ritprijs; d. indien opzegging
plaatsvindt op de 2e dag voor de dag waarop het vervoer
aanvangt: 75% van de overeengekomen ritprijs; e. indien
opzegging plaatsvindt op de dag van vertrek of tijdens het
vervoer: de volledige ritprijs.

5.2

Indien de reiziger de reisovereenkomst opzegt wegens
een omstandigheid die voor zijn rekening komt – zoals ziekte
of familie-omstandigheden – is hij verplicht de dientengevolge
door de reisorganisator geleden schade te vergoeden. Tenzij
partijen anders zijn overeengekomen – met inbegrip van het
geval dat de reisorganisator in zijn prospectus of andere publicatie
een afwijkende annuleringsregeling heeft vermeld – is de
reiziger de navolgende schadevergoeding aan de reisorganisator
verschuldigd: a. bij opzegging eerder dan 56 dagen voor
de dag van vertrek:  35,- per persoon; b. bij opzegging
vanaf de 56e dag tot 28 dagen voor de dag van vertrek: het
bedrag van de aanbetaling tot een maximum van 25% van
de reissom; c. bij opzegging vanaf de 28e dag tot 14 dagen
voor de dag van vertrek: 50% van de reissom; d. bij opzegging
vanaf de 14e dag tot de dag van vertrek: 75% van de
reissom; e. bij opzegging op de dag van vertrek of tijdens de
reis: de volledige reissom.

5.3

Indien een of meer reizigers die gezamenlijk met een of
meer andere reizigers voor een verblijf bepaalde accommodatie
hebben geboekt hun reisovereenkomst opzeggen, geldt
zodanige opzegging tevens als opzegging door die andere
reiziger(s) van de met hem (hen) gesloten
reisovereenkomst(en) en zijn ook deze reizigers tot schadevergoeding
op de voet van 5.2 gehouden.

5.4

De opzeggingsbevoegdheid kan tijdens het vervoer
respectievelijk de reis niet worden uitgeoefend wanneer daardoor
de reis van het voertuig zou worden vertraagd.
Opzegging door de opdrachtgever respectievelijk reiziger kan
voor de aanvang van het vervoer respectievelijk de reis slechts
schriftelijk geschieden.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

6.1

De vervoerder respectievelijk reisorganisator is bevoegd
de vervoer- respectievelijk reisovereenkomst op een wezenlijk
punt te wijzigen wegens gewichtige, de opdrachtgever respectievelijk
reiziger zo spoedig mogelijk meegedeelde omstandigheden.
De opdrachtgever respectievelijk reiziger kan de
wijziging afwijzen. Indien de vervoerder respectievelijk reisorganisator
de vervoer- respectievelijk reisovereenkomst op een niet-wezenlijk punt
wijzigt wegens gewichtige, de opdrachtgever respectievelijk reiziger
onverwijld meegedeelde omstandigheden, kan de opdrachtgever
respectievelijk reiziger de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van
meer dan geringe betekenis strekt.

6.2

De opdrachtgever respectievelijk reiziger dient zijn
eventuele afwijzing zo spoedig mogelijk aan de vervoerder
respectievelijk reisorganisator mee te delen, bij gebreke waarvan
de afwijzing geen effect sorteert.

6.3

In geval van afwijzing door de opdrachtgever respectievelijk
reiziger als bedoeld onder 6.2, kan de vervoerder
respectievelijkreisorganisator
de vervoer- respectievelijk reisovereenkomst
opzeggen. De vervoerder respectievelijk reisorganisator
dient deze opzeggingsbevoegdheid zo spoedig
mogelijk uit te oefenen. In geval van zodanige opzegging
heeft de opdrachtgever respectievelijk reiziger recht op teruggave
of kwijtschelding van de ritprijs respectievelijk reissom
of, indien het vervoer respectievelijk de reis reeds ten dele is
genoten, een evenredig deel daarvan.

Artikel 7: Opzegging wegens te geringe deelname of
wegens overmacht

7.1

De reisorganisator is bevoegd de reisovereenkomst op
te zeggen zonder dat hij de reiziger enige schadevergoeding is
verschuldigd, wanneer het aantal aanmeldingen kleiner is dan
het vereiste minimum aantal en de reiziger binnen de in de
reisovereenkomst aangegeven termijn schriftelijk van de
opzegging in kennis is gesteld, of wanneer nakoming van de
reisovereenkomst onmogelijk is dan wel wordt bemoeilijkt
door abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die
onafhankelijk zijn van de wil van de reisorganisator en waarvan
de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet
konden worden vermeden.

7.2

De vervoerder is bevoegd de vervoerovereenkomst op
te zeggen ingeval de nakoming daarvan onmogelijk wordt
gemaakt respectievelijk wordt bemoeilijkt door een omstandigheid
die buiten zijn macht is gelegen; als zulk een omstandigheid
worden onder meer beschouwd staking van ondergeschikten
en/of hulppersonen van de vervoerder en extreme
weersomstandigheden waarvoor een weeralarm wordt afgegeven.
Ingeval de vervoerovereenkomst strekt tot vervoer
middels terbeschikkingstelling door de vervoerder van een of
meer zitplaatsen in een bus en niet van een bus als zodanig is
de vervoerder eveneens bevoegd de vervoerovereenkomst op
te zeggen bij te geringe deelname als bedoeld onder 7.1.

7.3

In geval van opzegging heeft de opdrachtgever respectievelijk
reiziger recht op teruggave of kwijtschelding van de
ritprijs respectievelijk reissom of, indien het vervoer respectievelijk
de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel
daarvan.

Artikel 8: Aansprakelijkheidsbeperking

8.1

Ingeval de vervoerder rechtens aansprakelijk is voor
schade veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger tengevolge
van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer
aan de reiziger is overkomen, en/of schade veroorzaakt
door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van
diens bagage, ontstaan tijdens het vervoer, is zijn aansprakelijkheid
voor deze schaden, behoudens – kort gezegd – in
geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de vervoerder
zelf, op grond van artikel 8:1157 BW beperkt tot de bij of
krachtens de op grond van dit wetsartikel uitgevaardigde
algemene maatregel van bestuur bepaalde bedragen.
De vervoerder is niet aansprakelijk in geval van verlies van of
beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten,
goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere
zaken van waarde.

8.2

De vervoerder is jegens de opdrachtgever respectievelijk
reiziger niet aansprakelijk voor enige andere schade dan
bedoeld onder 8.1, zoals bijvoorbeeld schade veroorzaakt
door vertraging in het vervoer, behoudens indien deze schade
het gevolg is van handelen of nalaten van hem zelf geschied,
hetzij met het opzet de schade te veroorzaken, hetzij roekeloos
en met de wetenschap, dat die schade er waarschijnlijk
uit zou voortvloeien. De omstandigheid dat de vervoersovereenkomst
niet in het geheel kan worden nagekomen als
gevolg van het naleven van (verkeers)wet- en regelgeving is
niet te kwalificeren als nalaten van de zijde van de vervoerder,
en zal niet tot aansprakelijkheid kunnen leiden.

8.3

De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere
schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger
is beperkt tot driemaal de reissom, met dien verstande dat de
vergoeding voor derving van reisgenot ten hoogste eenmaal
de reissom bedraagt.
Indien op een in de reisovereenkomst begrepen dienst een
verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van
aansprakelijkheid toekent of toestaat aan de reisorganisator,
geldt deze uitsluiting respectievelijk deze beperking tot het
laagste ten gunste van de reisorganisator toegestane bedrag.

Artikel 9: Diverse verplichtingen van de reiziger

9.1

De reiziger is gehouden zich tijdens het vervoer respectievelijk
de reis te gedragen overeenkomstig de redelijke aanwijzingen
zijdens de vervoerder respectievelijk reisorganisator.
De reiziger dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs
en dit op verzoek van de bestuurder te tonen. De reiziger is
verplicht voor de aanvang van het vervoer respectievelijk de
reis zijn bagage deugdelijk te verpakken (onder meer ter
voorkoming van schade aan andere bagage of de bus) en
duidelijk te voorzien van een aanduiding van zijn naam, adres
en bestemming. De vervoerder respectievelijk reisorganisator
is bevoegd het vervoer van bagage te weigeren indien het
aantal of omvang van de door de reiziger aangeboden colli
niet redelijk is en of het gewicht hoger is dan 20 kg per persoon.
Het is de reiziger verboden: a. drugs, explosieven,
wapens, zuurstofflessen of gevaarlijke stoffen in zijn bagage
of anderszins met zich te dragen; b. tijdens het rijden te staan
of te lopen in de bus en/of (hete) drank te gebruiken, tenzij
voor eigen risico van de reiziger; c. elektronica zoals mobiele
telefoons te gebruiken, behoudens voor zover dit door de
bestuurder wordt toegestaan.
De reiziger is verplicht zich in de bus te onthouden van:
a. beschadiging en/of verontreiniging van de bus; b. het
gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke
toestemming zijdens de vervoerder respectievelijk reisorganisator,
alsmede het gebruik van verdovende middelen;
c. het aanraken van noodvoorzieningen, zoals nooddeur en
noodluik; d. het roken; e. het op enigerlei wijze hinderen van
het personeel in de uitoefening van zijn taak; f. het veroorzaken
van hinder en overlast voor medereizigers of weggebruikers,
waaronder het morsen van (hete) drank.

9.2

De vervoerder respectievelijk reisorganisator is bevoegd
verder vervoer aan de reiziger te (doen) ontzeggen en hem te
(doen) gelasten de bus onmiddellijk te verlaten, indien de
reizigerin
strijd handelt met de hiervoor onder 9.1 vermelde
verplichtingen.

9.3

De reiziger is voorts gehouden de veiligheidsgordels
voor zover aanwezig tijdens het rijden te bevestigen, bij het
vervoer van kinderen tot 12 jaar zijn de begeleiders verantwoordelijk
voor het bevestigen van de veiligheidsgordels, voor
zover aanwezig, tijdens het rijden, alle voor de reis noodzakelijke
reisdocumenten, zoals onder meer paspoort en visum, bij
zich te dragen, tijdig aanwezig te zijn voor het vertrek en ook
steeds tijdig weer aanwezig te zijn voor het vertrek bij tussenstops.
Ingeval het niet beschikken over de noodzakelijke
documenten respectievelijk het niet-tijdig aanwezig zijn of de
niet-tijdige terugkeer van de reiziger tot vertraging van betekenis
kan leiden is de vervoerder respectievelijk reisorganisator
bevoegd het vervoer respectievelijk de reis ten aanzien van
deze reiziger niet verder uit te voeren, zonder dat de
opdrachtgever of de reiziger ter zake aanspraak heeft op
enige schadevergoeding of restitutie van de ritprijs of reissom.

9.4

Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald onder 9.1
tot en met 9.3 is de opdrachtgever respectievelijk de reiziger
gehouden aan de vervoerder respectievelijk reisorganisator de
schade te vergoeden die deze eventueel heeft geleden en nog
zal lijden doordat de reiziger in strijd heeft gehandeld met een
van de hiervoor vermelde verplichtingen.

Artikel 10: Klachten; bevoegde rechter

10.1

Ingeval de opdrachtgever respectievelijk reiziger een
klacht heeft over de totstandkoming of uitvoering van de
overeenkomst dient de opdrachtgever respectievelijk reiziger
zijn desbetreffende klacht direct, schriftelijk of in een andere
passende vorm te richten tot de vervoerder respectievelijk
reisorganisator opdat deze een passende oplossing kan
zoeken.

10.2

Indien de klacht niet tijdens de uitvoering van de overeenkomst
naar genoegen van de opdrachtgever respectievelijk
reiziger wordt opgelost, kan deze uiterlijk binnen een
maand na uitvoering van de overeenkomst dan wel, indien
het vervoer respectievelijk de reis geen doorgang heeft
gevonden, binnen een maand na de geplande vertrekdatum
een schriftelijke en gemotiveerde klacht indienen bij de vervoerder
respectievelijk reisorganisator. Indien de klacht betrekking
heeft niet op de uit voering maar op de totstandkoming
van de overeenkomst, dient de klacht binnen een maand na
de desbetreffende handelwijze van de vervoerder respectievelijk
reisorganisator bij deze te worden ingediend.

10.3

De vervoerder respectievelijk reisorganisator moet een
klacht binnen een maand na indiening daarvan afhandelen.
Indien de vervoerder respectievelijk reisorganisator de klacht
niet tijdig respectievelijk niet naar genoegen van de opdrachtgever
respectievelijk reiziger heeft afgehandeld kan deze, tot
uiterlijk 3 maanden na uitvoering van de overeenkomst respectievelijk
na de geplande vertrekdatum respectievelijk na de
datum waarop de gewraakte handelwijze van de vervoerder
respectievelijk reisorganisator met betrekking tot de totstandkoming
van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, zijn
klacht schriftelijk voorleggen aan een door de vereniging KNV
Busvervoer in te stellen geschillencommissie. Deze geschillencommissie
beslist bij wege van bindend advies.

10.4

De reiziger die geen gebruik wenst te maken van deze
bindend advies-procedure kan zich wenden tot de volgens de
wet bevoegde Kantonrechter respectievelijk ingeval de vordering
behoort tot de bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank,
tot die Rechtbank binnen wier rechtsgebied de
vervoerder respectievelijk reisorganisator is gevestigd, zulks
onverminderd het recht van de laatste zich te wenden tot een
andere volgens de wet bevoegde Rechtbank.

10.5

Onverminderd de wettelijke bepalingen van dwingend
recht met betrekking tot verjaring van rechtsvorderingen en
het bepaalde inzake het verval bij niet tijdige kennisgeving als
bedoeld in artikel 8:1753 BW, vervalt overigens elk vorderingsrecht
van de opdrachtgever respectievelijk reiziger een
jaar na uitvoering van de overeenkomst respectievelijk een
jaar na de geplande vertrekdatum of na de datum waarop de
gewraakte handelwijze van de vervoerder respectievelijk reisorganisator
met betrekking tot de totstandkoming van de
overeenkomst heeft plaatsgevonden.

Artikel 11: Toepasselijk recht

11.

Op alle vervoer- of reisovereenkomsten is het
Nederlands recht van toepassing.